Jak pracujemy?

„Uczę cię drogi mądrości,
wiodę cię torami prawości,
Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany,
 gdy biec będziesz, nie potkniesz się.”
Przypowieści Salomona 4, 11-12

Misja szkoły

Wychowujemy dzieci w duchu chrześcijańskim. Opieramy swoją działalność na takich wartościach jak: miłość, mądrość i odpowiedzialność.

Miłość pojmujemy jako relacje międzyludzkie, a więc miłość do bliźniego, szacunek do drugiego człowieka i zrozumienie go, a także jako pokorę wobec otaczającego świata, takiego, jakim stworzył go Bóg, oraz jako troskę o środowisko, w którym żyjemy. Chcemy również rozbudzić i pielęgnować u uczniów miłość do własnego kraju.

Mądrość to poznanie właściwej drogi życiowej, umiejętność przekazywania i przyjmowania wiedzy, tolerancja, rozbudzanie poczucia własnej wartości.

Odpowiedzialność rozumiemy z jednej strony jako odpowiedzialność wynikającą z etyki zawodowej nauczyciela, a z drugiej - jako wartość, którą należy rozwijać u dziecka. Chcemy uczyć je samodzielnej pracy, bezpiecznego zachowania wobec siebie i innych, ponoszenia konsekwencji własnego postępowania.

Odpowiedzialność to także danie dziecku prawa do dzieciństwa, „prawa do dnia dzisiejszego”. To świadomość, iż dziecko zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „lubi plan i ład, nie wyrzeka się prawideł i obowiązków. Żąda tylko, by brzemię nie było zbyt ciężkie, by grzbietu nie raniło, by znalazło wyrozumienie, gdy się zawaha, poślizgnie, gdy znużone przystanie, by tchu zaczerpnąć. Dziecko chce, by je traktowano poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady.”

 

Lista priorytetów naszych działań

 1. Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji.
 2. Przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Kształtowanie właściwych postaw moralnych młodego człowieka.
 3. Rozbudzanie i pielęgnowanie miłości do własnego kraju oraz rozwijanie właściwych zachowań społecznych.
 4. Rozbudzanie ciekawości świata i otwartości na zmiany w nim zachodzące.

 

Sylwetka absolwenta

 1. Zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje.
 2. Cechuje go uczciwość i prawdomówność.
 3. Zna i respektuje prawa innych, jest wrażliwy na ich potrzeby.
 4. Jest odpowiedzialny za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki.
 5. Potrafi współdziałać w grupie.
 6. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
 7. Zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować.
 8. Umiejętnie komunikuje się w języku ojczystym i obcym.
 9. Odróżnia fikcję literacką i filmową w przekazach medialnych od świata realnego.
 10. Z rozwagą korzysta z nowoczesnych technologii i stara się poszerzać swoje wiadomości, dobierając odpowiednie źródła.
 11. Jest aktywny i kreatywny, przygotowany do funkcjonowania we współczesnym środowisku.