Wydarzenia

Spring Drama Festival 2019

13 kwietnia bieżącego roku w Teatrze Kamienica w Warszawie odbył się, jak co roku,  nasz szkolny festiwal teatralny SPRING DRAMA FESTIVAL. Większość przedstawień była po angielsku, ale były również inscenizacje po polsku. Do przedstawień w języku angielskim przygotowywały uczniów panie Ewa Rowińska i Aleksandra Włodarczyk. Wśród przedstawień po polsku Grupa Szekspira przygotowała sztukę w reżyserii pani Anny Trębickiej. Inscenizacja ta zdobyła III miejsce w Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży „Maska” oraz II miejsce „Srebrną Wenę” w kategorii klas IV-VII w Konkursie Teatralnym zorganizowanym w ramach XIII edycji Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów. Samodzielnie przygotowali przedstawienie Przyjaciółki uczniowie klasy ósmej: Barbara Wróż, Magdalena Rolska, Antonina Błaszczak, Emilia Marchwińska, Anna Benczak, Tomasz Chyliński. Przedstawienie to zdobyło III miejsce, „Brązową Wenę” w kategorii klas IV-VII w Konkursie Teatralnym zorganizowanym w ramach XIII edycji Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów. Istotny udział w tworzeniu elementów dekoracji do scenografii miały panie: Wioletta Jenderko, Ewa Jopek, Elżbieta Panek, Aleksandra Pasiewicz-Stawicka, Iwona Pikor oraz Elżbieta Szwarc. Za efekty muzyczno-akustyczne w trakcie przedstawień odpowiadał niepracujący w naszej szkole, ale zawsze chętnie nas wspomagający pan Michał Dubieniecki.

W ramach festiwalu uczniowie zaprezentowali:

klasa 0 – The Wolf and The Litlle Sheep;

klasa 1 – Stone Soup;

klasa 2 – The Gruffalo;

klasa 3 – Sleeping Beauty;

klasa 4 – Horton Hatches The Egg;

klasa 5 – The Adventures of Tom Sawyer;

ósmoklasiści – Przyjaciółki;

klasa 6 – Star Trek: Boredom Attacks!;

klasa 7 – Desert Island;

Grupa Szekspira – Bombka babci Zilbersztajn.

Festiwal był prawdziwym świętem  teatru dzieci, które opanowały na wiele godzin deski sceniczne: świetnie się bawiły, grały ze swadą i prowadziły konferansjerkę: ich radość udzieliła się publiczności. To wydarzenie teatralne ujawniło talenty i owoce wielkiej pracy tak uczniów jak i nauczycieli, specjalistów od dźwięku i dekoracji, którzy znakomicie przygotowali inscenizacje pełne żywiołowości. Stylowe kostiumy, charakteryzacja teatralna, naturalna dykcja aktorów, dynamiczny ruch sceniczny wraz z sugestywnymi efektami dźwiękowymi oczarowały widownię składającą się z rodziców, przyjaciół rodzin, nauczycieli i uczniów. Atmosfera festiwalu była pełna zabawy i humoru, np. w pamiętnej  inscenizacji Przygód Tomka Sawyera  klasy piątej. Trzeba podziwiać dzieci, jak świetnie udało im  się opanować  często niełatwe do opanowania role po angielsku. Na równie wielki podziw zasługują inscenizacje Grupy Szekspira oraz samodzielnie przygotowane przedstawienie ósmoklasistów, które znalazły takie uznanie na konkursach teatralnych. Można mieć nadzieję, że tak aktorzy grający po polsku jak i po angielsku nie zapomną w życiu o dobrej dykcji i będą ją pielęgnować na co dzień.

The Spring Drama Festival 2019

On the 13th of April this year, at the Kamienica Theatre in Warsaw, took place the annual theatre festival of our school “SPRING DRAMA FESTIVAL” Most of the performances were in English, but there were also some theatre plays in Polish. The persons who prepared the staging in English were Ms Ewa Rowińska and Ms Aleksandra Włodarczyk. Among the performances in Polish  the Shakespeare Group staged the play directed by Ms Anna Trębicka. This performance won the third place in the Mazovian Review of Children and Teenagers “Mask” and the second place “the Silver Wena”  in the category of fourth to seventh-graders in the Theatre Competition organized within the 13th Edition of the Central-Warsaw Festival of Young Talents. It is also worth mentioning that the performance Female Friends was independently staged by  the following 8th graders: Barbara Wróż, Magdalena Rolska, Antonina Błaszczak, Emilia Marchwińska, Anna Benczak and Tomasz Chyliński. This performance won the third place, “the Bronze Wena” in the category of fourth to seventh-graders in the Theatre Competition organized within the 13th Edition of the Central-Warsaw Festival of Young Talents. A truly great contribution to the decoration and stage set made Mss Wioletta Jenderko, Ewa Jopek, Elżbieta Panek. Aleksandra Pasiewicz-Stawicka, Iwona Pikor and Elżbieta Szwarc. Mr Michał Dubieniecki was in charge of acoustic and musical effects – though he does not permanently work for our school, he is always keen on assisting all of us at our school.events.

At the Festival the students performed in the following theatre plays:

Reception class – The Wolf and The Little Sheep;

grade 1 – Stone Soup;

grade 2 – The Gruffalo;

grade 3 – Sleeping Beauty;

grade 4 – Horton Hatches The Egg;

grade 5 – The Adventures of Tom Sawyer;

eighth graders – Female Friends;

grade 6 – Star Trek: Boredom Attacks!;

grade 7 – Desert Island;

the Shakespeare Group – The Bauble of Grandma Silberstein

The Festival was a real celebration of  the theatre of children, who took over the stage for many hours: they had great fun, acted  with joy and happily announced the program subsequent items: their enthusiasm affected the audience. This theatre event brought to light talents and the fruit of great work by students, pedagogues, musical and acoustic specialists as well as decoration and stage set experts, all of whom worked out performances which carried the public away by their spontaneity and youthful energy. Stylish costumes, theatrical make-up, natural actors’ diction, dynamic acting along with suggestive sound effects cast a charming spell on the audience consisting of parents, families’ friends, pedagogues and students. The festival atmosphere was full of fun and humour as for example in the memorable scenes of the Tom Sawyer play staged by the fifth-graders. Kids really deserve our applause and admiration for their excellent mastery of some quite difficult English lines. Also, the Shakespeare Group showed admirable acting skills and which is particularly worth mentioning is the fact that the eight-graders prepared the performance on their own – no wonder they found recognition in the eyes of the jurors who awarded them with high prizes. We may only hope that the actors playing in English and Polish with such good pronunciation and intonation will not forget good diction in everyday communication and will cultivate it every day.

 

Author: Krzysztof Kuczma

 

 

Wydarzenia